Kommunesamarbeid

Vi ønsker at så mange elever som mulig skal ha mulighet til å møte rollemodeller som kan fortelle om relevansen av realfag og teknologi i sine utdanninger og yrker. Ved å samarbeide med skoleeiere om bruk av rollemodeller i skolen oppnår vi forutsigbarhet for både skoler og rollemodeller, samtidig som vi sikrer et mest mulig likt tilbud for alle elevene i en kommune.

Hva er kommunesamarbeid?

 • Noen kommuner har inngått avtale med NSR om rollemodellbesøk i forhåndsbestemte uker. Avtalen inngås på overordnet nivå i den enkelte kommune, og kommunen sørger for at informasjon når ut til skolene via sine nettverk.
 • I kommunene som har avtaler om rollemodellbesøk har vi også bedriftsavtaler. Disse sikrer god tilgang på rollemodeller i den avtalte perioden. Bedriftene og rollemodellene setter av tid til skolebesøk så snart de får beskjed om hvilke uker kommunen ønsker skolebesøk.

Slik gjøres det

 • I kommuner med kommuneavtaler sender vår kontaktperson i kommunen ut en lenke til en kalender hvor lærere og rådgivere logger seg inn (via Feide) for å legge inn ønsket dato og tidspunkt for rollemodellbesøk. Man velger altså ikke rollemodell, men ønsket tidspunkt for besøket.
 • Når kalenderen lukkes for skolene, logger rollemodellene inn og velger et tidspunkt som passer. Det opprettes kontakt mellom bestiller og rollemodell, slik at besøket kan planlegges i dialog mellom partene.
 • Datoer og frister for registrering i kalender vil opplyses om pr epost for den enkelte kommune.
 • Det er også mulig å invitere en rollemodell på besøk gjennom hele skoleåret ved å sende direkte invitasjon til en spesifikk rollemodell på rolllemodell.no. Dette er ikke en del av kommuneavtalen.

Dialog og avklaringer

 • Det legges opp til direkte kontakt og dialog mellom bestiller og rollemodell i forkant av besøket. Rollemodellen skal ikke ta over undervisningen, men fortelle om sin utdanning og jobb og hvordan realfag er relevant, og man kan også avtale at rollemodellen sier noe om et faglig tema som er relevant for klassen i besøkstidsrommet. Lærer skal være til stede i klasserommet under besøket.

Undervisningsopplegg 

 • NSR anbefaler at rollemodellbesøket settes inn i en kontekst ved hjelp av undervisningsopplegget «Passer realfag for meg» som er utviklet for faget utdanningsvalg. Dette er et opplegg som går over fire timer, hvor rollemodellbesøket finner sted i én av disse.
 • Undervisningsopplegget krever egeninnsats av lærer og elever i for -og etterkant av rollemodellbesøket. Dette er viktig for å sette besøket i en kontekst og for at elevene skal få størst mulig utbytte av besøket.
 • Undervisningsopplegget med tilhørende lærerveiledning finner du her. Opplegget er tilpasset og utviklet med tanke på kompetansemålene i utdanningsvalg-faget.

Rollemodellene

 • Alle rollemodellene har realfaglig/teknologisk utdanning og yrke på minimum bachelor-nivå. Noen er fortsatt studenter, men alle kan snakke om det å ta valg og hvordan de bruker realfagene i sin hverdag.
 • Det er rollemodellens arbeidsgiver som dekker utgiftene ved å gi rollemodellen fri for å dra på skolebesøk, ordningen er helt kostnadsfri for skolene.